Kolejne przełomowe orzeczenia TSUE korzystne dla frankowiczów!

W dniu 7 i 11 grudnia 2023 roku zapadły kolejne istotne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z punktu widzenia osób, które zawarły z bankami tzw. umowy pseudo walutowe.

Do tej pory w kontekście uznania nieważności w całości umowy kredytu hipotecznego zawartej z konsumentem ze względu na to, iż umowa ta zawiera nieuczciwy warunek, bez którego nie może ona dalej obowiązywać (abuzywność klauzul zawartych w umowach kredytowych) koniecznym było złożenie przez konsumenta do sądu stosownego oświadczenia, w którym konsument potwierdzał, że po pierwsze, nie wyraża zgody na utrzymanie w mocy tego warunku, po drugie, że jest świadomy faktu, że nieważność wspomnianego warunku pociąga za sobą nieważność wspomnianej umowy, a także konsekwencji tego uznania nieważności, i po trzecie, że wyraża zgodę na uznanie umowy za nieważną.

Sądy przyjmowały, że do momentu złożenia tego dodatkowego oświadczenia bank może nie być pewien, czy konsument nie cofnie pozwu o ustalenie nieważności. W konsekwencji sądy przyjmowały, że banki nie musiały zwracać rat zaraz po wezwaniu, a dopiero po tym oświadczeniu, co powodowało przesunięcie terminu początkowego naliczania odsetek ustawowych należnych klientowi nawet o kilka lat.

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem TSUE konsument nie ma już obowiązku przedkładać ww. oświadczenia w przedmiocie unieważnienia zawartej umowy kredytowej w celu skorzystania z uprawnień wywodzonych z prawa unijnego przy rozliczaniu umowy kredytu. TSUE stwierdził bowiem, że umowa kredytu hipotecznego, zawierająca nieuczciwe warunki jest nieważna od momentu jej zawarcia. W związku z tym nieważność zawartej umowy działa wstecz i jest niezależna od momentu złożenia oświadczenia przez konsumenta. Konsument natomiast w sposób automatyczny korzysta z ochrony, przewidzianej Dyrektywą Rady 93/13.

W konsekwencji powyższego, należy uznać, że odsetki dla konsumenta należy liczyć od dnia wezwania wysłanego do banku o zwrot rat. Z kolei przedawnienie roszczeń banku biegnie od momentu, kiedy bank mógł dochodzić zwrotu bezpodstawnie wypłaconego kredytu. Biorąc pod uwagę, że banki obowiązuje 3-letni termin przedawnienia, może to być istotny argument dla konsumenta przemawiąjący za zasadnością zaprzestania dalszych spłat.

Kolejną ważną kwestią jest: zakaz żądania przez instytucję bankową rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania nieważnej umowy kredytowej, w tym pomniejszania rekompensaty przysługującej konsumentowi o równowartość odsetek, które bank otrzymałby gdyby umowa pozostała w mocy.

TSUE orzekł także, że po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej, banki nie mają prawa do sądowej waloryzacji świadczeń, co wyklucza możliwość żądania przez banki dodatkowych opłat lub odsetek, które byłyby wynikiem waloryzacji. Oznacza to, że po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu banki nie mogą domagać się od konsumentów zwrotu kwot innych niż tylko kwota kapitału wypłaconego kredytu.

Orzeczenia TSUE potwierdziły tym samym silną ochronę konsumentów względem banków stosujących klauzule abuzywne.

Jeżeli mają Państwo pytania lub chcą dokonać indywidualnej konsultacji w sprawie frankowej, w oparciu o najnowsze orzeczenie TSUE, służymy pomocą merytoryczną. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod numerem telefonu: 501 143 351.

Pytania można kierować również na e-mail: biuro@kppkancelaria.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej można kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy celem wskazania możliwości dochodzenia roszczeń wobec banku, oraz ich potencjalnej wartości.