Sprawy ZUS

Zdobyta przez nasz zespół wiedza i doświadczenie, połączone ze rozumieniem skomplikowanych przepisów ubezpieczeniowych pozwala naszym specjalistom w praktyce na kompleksowe doradztwo w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

W zakres naszych usług wchodzi w szczególności wsparcie podczas kontroli ZUS, sporządzaniu odwołań od decyzji ZUS, reprezentowanie Klientów w sporach sądowych z ZUS, w zakresie: 

 • podlegania ubezpieczeniom społecznym (pozorna umowa o pracę, pozorna umowa zlecenie, fikcyjne prowadzenie działalności gospodarczej, fikcyjna współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, podleganie dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, wyłączenie z ubezpieczeń społecznych, podleganie ubezpieczeniom przez wspólników spółek osobowych i kapitałowych oraz członków zarządów spółek),
 • emerytur (emerytura pomostowa, wcześniejsza, częściowa, powszechna, zaliczkowa, rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych),
 • podstaw wymiaru składek (pozorność wynagrodzenia,  zadeklarowanie maksymalnej podstawy wymiaru składek, obniżenie podstawy wymiaru składek, zawyżenie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę),
 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, dodatkowego, emerytury, renty, świadczenia rehabilitacyjnego),
 • rent,
 • prawa do zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, wyrównawczego,
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego,
 • świadczeń z KRUS,
 • przedawnienia składek, zwrot składek, zwrot nadpłaty składek, zaległości z tytułu składek,
 • świadczeń rehabilitacyjnych,
 • ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, wyrównawczego i świadczenia rehabilitacyjnego,
 • wniosków o wydawanie indywidualnych interpretacji w sprawach z zakresu ZUS,
 • optymalizacji składek ZUS.