Korzystne zmiany w emeryturach pomostowych

Nowości w emeryturach pomostowych- co się zmieni od 1 stycznia 2024 r.?

Zmiana przepisów ustawy o emeryturach pomostowych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. poszerzy krąg osób, które o to świadczenie będą mogły się ubiegać. Zmienią się również warunki, od których zależy nabycie prawa do rekompensaty.

Obecnie:

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami emerytura pomostowa przysługuje osobom, które łącznie spełniły następujące warunki:

 1. urodziły się po 31 grudnia 1948 r.,
 2. ukończyły co najmniej 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn,
 3. udowodniły co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 4. mają co najmniej 20 lat – kobiety lub 25 lat – mężczyźni stażu ubezpieczeniowego, dotyczy okresów składkowych i nieskładkowych,
 5. wykonywały przed 1 stycznia 1999 r. pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, która jest wymieniona w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac,
 6. wykonywały po 31 grudnia 2008 r. pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym
  charakterze, która jest wymieniona w nowych wykazach prac.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że aktualnie, aby otrzymać emeryturę pomostową, konieczne jest legitymowanie się co najmniej 15-letnim okresem pracy w warunkach szczególnych, przy czym co praca ta musi być wykonywana zarówno przed 1 stycznia 1999 r., jak i po 31 grudnia 2008 r.

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która nie wykonywała po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeżeli na dzień 1 stycznia 2009 r. miała wymagany okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych oraz spełniła pozostałe warunki wymagane do przyznania świadczenia, zgodnie z art. 49 ustawy.

Wymóg legitymowania się okresem pracy w warunkach szczególnych, który obecnie musi choćby w części (a niejednokrotnie w znacznej mierze) przypadać przed dniem 1 stycznia 1999 r. zaczął istotnie ograniczać możliwość części osób do nabycia emerytury pomostowej, zwłaszcza tych, którzy pomimo wykonywania przez długi okres pracy w warunkach szczególnych nie mogli wykazać tego rodzaju pracy przez 1 stycznia 1999 r.

Zmiany od 1 stycznia 2024r.

 

Na skutek zmian w ustawie o emeryturach pomostowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.:

 1. nie będzie konieczne wykazanie przez osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia okresu pracy w warunkach szczególnych przypadającego przed 1 stycznia 1999 r.,
 2. prawo do emerytury pomostowej będzie ulegać zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej,
 3. prawo do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych będzie przysługiwać ubezpieczonemu, jeżeli przed dniem 1 stycznia 2009 r. ma okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS wynoszący co najmniej 15 lat.

Zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. pozwolą na ubieganie się o prawo do emerytury pomostowej osobom, które nie mogły do tej pory wykazać okresów pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r.

WAŻNE!

 

Ustawa nowelizująca wprowadziła zmiany w art. 2 ust. 5 oraz w art. 21 ustawy o emeryturach pomostowych poprzez wyraźne wskazanie, że:

 • 15-letni okres w warunkach szczególnych ma przypadać przed dniem 1 stycznia 2009 r.
 • rekompensata nie przysługuje osobie, która ma ustalone decyzją prawomocną prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy emerytalnej lub przepisów odrębnych.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy „zmiana pozwoli na wyeliminowanie pojawiających wątpliwości interpretacyjnych odnoszących się do obecnego brzmienia art. 2 pkt 5 ustawy o emeryturach pomostowych (podnoszono w nich, że z dotychczasowego brzmienia ww. przepisu wynika, że rekompensata nie przysługuje już w sytuacji, kiedy ubezpieczeni spełnili tylko warunki ustawowe uzyskania prawa do emerytury pomostowej)”. Powyższe jest odpowiedzią na orzecznictwo sądów, które przyjmowały, że nabycie ex lege prawa do emerytury wcześniejszej a więc samo spełnienie warunków do jej nabycia skutkuje brakiem prawa do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych.

Oznaczało to, że nawet w sytuacji, gdy ubezpieczony wykazał prawem wymagany 15-letni okres pracy w warunkach szczególnych, nigdy nie pobierał emerytury wcześniejszej bądź emerytury pomostowej a nawet nie składał wniosku o tego rodzaju świadczenie, ale zdaniem sądu spełnił warunki do przyznania tego prawa, odmawiano mu prawa do rekompensaty.

Zmiana przepisów dotyczących rekompensaty będzie skutkować tym, że jeżeli ubezpieczony udowodni prawem wymagany 15-letni okres pracy w warunkach szczególnych, a jego prawo do emerytury wcześniejszej lub emerytury pomostowej nie zostanie stwierdzone prawomocną decyzją, będzie on mógł żądać od organu rentowego przyznania rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych.

Po więcej informacji dotyczących emerytur pomostowych oraz rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod numerem telefonu: 694 842 499.

Pytania można kierować również na e-mail: biuro@kppkancelaria.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej można przesyłać decyzje ZUS do analizy celem wskazania możliwości i szans na podważenie decyzji ZUS.